بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو

بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو

در این مقاله به بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو می پردازیم
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 225
فرمت فایل pdf
حجم فایل 375 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو

چکیده:
امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه‌های سربار در سازمان‌های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه‌ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. تخصیص هزینه‌های سربار به روش‌های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه‌های سربار بالا باشد می‌تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم‌گیران گردد.
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت از جمله روش‌های نسبتاً جدیدی می‌باشد که از دهه 1980 در سازمان‌ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه‌ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان‌ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می‌پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی‌ها نشان می‌دهند امکان پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک‌های منابع، مخازن فعالیت و محرک‌های فعالیت جهت پیاده‌سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:

مؤسسات مالی

سیستم هزینه یابی

هزینه یابی برمبنای فعالیت

راههای برآورد روابط بار رسوبی و بکارگیری آنها در رودخانه ها

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – با وجود گذشت سالها تحقیق و بررسی در این زمینه هنوز رابطه ای که بتواند این مهم را برآورده کند وجود ندارد و اصولا این که انتظار داشته باشیم که به چنین رابطه ای دست یابیم امری غیر ممکن است چرا که شرایط هیدرولیکی و طبیعی و آزمایشگاهی که هریک از روابط انتقال در آن شکل گرفتند نمی تواند برای همه مناطق و شرایط …

[PDF]اصل مقاله (675 K) – پژوهش های آبخیزداری

رودخانه هاست، همچنین برآورد بار رسوبی در رودخانه ها با توجه به خسارات ناشی از آن، یکی از مهم ترین و مشکل ترین مطالعات … از اعمال مناسب ترین ضریب اصالحی به انواع منحنی های سنجه رسوب، نتایج حاصل از برآورد رسوب با منحنی سنجه، با نتایج. حاصل از مدل درخت … بســیاري از روابط و تکنیك هاي فعلی تخمین رسوب بر اساس روابط.

[PDF]ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ww – متلب سایت

ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻴﺰﻳﻚ آن ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رﻳﺎﺿﻲ در ﻣﺪل ﻛﺮدن ﻓ. ﺮآ. ﻳﻨﺪﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ،. اﻳﻦ. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ. ﻣﻲ. ﺗﻮا. ﻧ. ﻨﺪ در ﻣﺪل ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﺑﻜﺎر رو. ﺪﻧ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ. (Multi Layer Perceptron). و ﺷ. ﺒ. ﻜﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ. (Radial. Basis Function). ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ. رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻨﺤﻨﻲ. ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب.

ارزیابی روشهاي هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها | …

چکیده ۱. برآورد رسوب و تعیین رابطه ای که بتواند دقیق ترین برآورد را داشته باشد همواره یکی از مهم ترین مسایل در زمینه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، برای مدیریت بهتر منابع آب و آبهای ذخیره شده در مخازن سدها بوده است .برای تعیین رابطه مناسب در هر منطقه باید شرایط منطقه مورد مطالعه را با شرایطی که هر یک از روابط در آن شکل گرفته …

[PDF]ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽ ﭼﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔ – دانش آب و خاک – …

توسط طلوعی – ‏2013
ي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآور. د دﻗﯿﻖ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ ﻋﺒﻮري از. ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎرﺑﺮداري … ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿ . ﺖ وﯾـﮋه رﺳـﻮﺑﮕﺬاري و ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺑـﺎر. رﺳـﻮﺑﯽ در ﭘـﺮوژه. ﻫـﺎي آﺑـﯽ و ارﺗﺒـﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ آن ﺑـﺎ. ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻓﺮاواﻧـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ. روش. ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮ.

انتخاب مناسب ترين روش هاي برآورد بار معلق و بار بستر در …

توسط صمديان فرد سعيد
بررسي ميزان رسوبات در رودخانه ها يکي از مسايل مهم در مهندسي رودخانه مي باشد. براي تخمين ميزان بار معلق و بار بستر روابط متعددي ارايه شده اند، ولي پيچيدگي پديده انتقال رسوب باعث شده است که روش هاي متعددي توسعه داده شوند. در اين پژوهش به منظور گزينش مناسب ترين روش هاي برآورد بار معلق و بار بستر، مشخصات هيدروليکي و …

[PDF]ارزیابی برآورد رسوب با استفاده از روش‌های منحنی سنجه و …

توسط G NGANN
۲۰ اسفند ۱۳۹۳ – ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳـﻮﺑﺎﺕ. ﺁﻧﻬﺎﺳـﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ. ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣ. ﻮﺯﻩ ﺁﺑﺨﻴﺰ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺭﺳﻮﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬﺍ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺍﺯ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ….. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑـﺎﺭ ﻣﻌﻠـﻖ ﺩﺭ. ﺭﻭﺩﺧﺎﻧـﻪ. ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴـﺘﺎﻥ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. ANN. ﻭ ﻣﻨﺤﻨـﻲ. ﺳﻨﺠﻪ ﻧﻤـﻮﺩ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻭ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻣـﺪﻝ ﺷـﺒﮑﻪ. ﻫـﺎﻱ ﻋﺼـﺒﻲ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺘـﻲ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ …

[PDF]ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎﺭﻣﻌﻠﻖ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﻨﺪﻱ ﺧ – علوم و فنون …

توسط عبدی دهکردی – ‏2014
۳ مرداد ۱۳۹۱ – ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﻗﻴـﻖ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺭﺳـﻮﺑﺎﺕ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ۸(. ). ﭘﺪﻳﺪﻩ. ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺭﺳـﻮﺏ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴـﺪﻩ. ﺗـﺮﻳﻦ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـ. ﻒ،. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻟﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ. ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﮐﺜـﺮ ﻣـﻮﺍﺭﺩ. ﺑﻪ. ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎﺭ. ﻣﻌﻠﻖ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑــﻪ. ﻃــﻮﺭ ﮐﻠــﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻭﺟــﻮﺩ …

[PDF]ﻫﺎي ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرﮐﻞ رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ

توسط روشنگر – ‏2015
۲۰ آبان ۱۳۹۲ – آن. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،. ﺑﻪ. آﺳﺎﻧﯽ. ﻣﯿﺴﺮ. ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎ. ري در ز. ﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺮﺗﺮي اﯾﻦ ﻣﺪل. ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد …. و روش ﻣﺮﺳﻮم و رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﯾﺰي. ژﻧﺘﯿﮏ و روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر رﺳـﻮﺑﯽ. در ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ.

[PDF]بررسی امکان پیش‌بینی رسوبات معلق با استفاده از ترکیب …

ﭼﮑ. ﯿ. ﺪه. ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮑﻞ. ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﻧﺘﻘﺎل. رﺳﻮب و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد. داراي اﻫﻤﯿﺖ. ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي. اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ (. ANN. ) در ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﻟﯽ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ. ي رﺳﻮب (. SRC. ).

نوشته شده توسطporazfile

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *