بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده : هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می shy;باشد. بر اين اساس، پس از مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماري …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي – فصلنامه علوم …

ﺷـﺮﮐﺖ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن. ،. ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻫـﺎي. ﭘـﮋوﻫﺶ. آزﻣـﻮن. ﺷـﺪ . ﻧﺘـﺎﯾﺞ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري ﺑـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺷﺮﮐﺖ … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. 77. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻋﻠﺖ آن ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎ. ﯽﯾ. از. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ.

مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در …

یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی پژوهشگران و محققان آکادمیک در رویه های حسابداری در این جهت است که چگونه مکانیزم های حاکمیت شرکتی در سرمایه فکری انعکاس ی… … طاهری فرد, احمدرضا؛ هادی شایسته و پریسا پورنجار، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین …

[PDF]بررسی رابطه ی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای …

شرکت پذیرفته. شده در بورس اوراق بهادار ت. هران طی دوره زمانی. 9933. -. 9931. مشخص می شود که. متغیر. های انتخاب شده مکانیزم های حاکمیت شرکتی به جزء مسئولیت ….. و نظام راهبری شرکت برای. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را. مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رابطه ی معنی دار بین تصمیمات ساختار سرمایه.

[PDF]ارزیابی تاثیر ساختار سرمایه بر سرمایه فکری شرکت‌های …

۲۰ دی ۱۳۹۱ – شركت. پذيرفته شده در صنعت مواد ومحصوالت دارويی بورس اوراق بهادار تهران. طی سالهاي. 1031. الی. 1031. است. براي محاسبه سرمايه فكري از روش بازده دارايی … ها استفاده شده است. نتايج نشا. ن می. د. هد. كه بین نسبت بدهی. هاي كوتاه مدت به جمع دارايی. ها. و سرمايه فكري رابطه منفی و معنی. دار. وجود دارد؛ همچنین بین نسبت …

[PDF]اصل مقاله – مطالعات تجربی حسابداری مالی

توسط نمازی – ‏2014
افزوده منابع شرکت. چکیده. هدف اين پژوهش. ،. بررسي تأثير ترکيب هيأت. مديره بر عملکرد شرکت. هاي پذيرفته شده در بورس. اوراق بهادار تهران با تأکيد بر کارايي ارزش …. مديره خوب به عنوان مهم. ترين ساز و کار حاکميت شرکتي، شرکت را قادر. مي. سازد تا سرمايه. هاي فيزيکي، مالي و فکري را جذب کرده و با استفاده اثربخش از اين. سرمايه.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

9, 6, اثر تورم ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار, نورالدين اكبري حسين آبادي, علي سعيدي, 1387 … 37, 34, رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارزش بازار شرکت و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار بازار تهران, حمید ذوالفقاری, دکتر …

[PDF]رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای صنایع غذایی …

رابطه بین سرمایه فكری و اثر آن بر عملكرد مالی را مورد بررسی قرار داده است . در واقع هدف مقاله حاضر بررسی رابطه. بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شر. کتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین. شناسایی اهمیت والویت رابطه سرمایه فكری بر هر یك از شاخصهای عملكرد مالی شرکتهای منتخب می باشد.

پرتال جامع علوم انسانی-محمد نمازی

عنوان مقاله: پیش بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران). حوزه (های) تخصصی: کلیات … عنوان مقاله: بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار …

تصاویر برای بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های …

تصاویر بیشتر برای بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

ارزش افزوده اقتصادی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های حاکمیت شرکتی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … اویرایش شده بررسی تأثیر ارزش‌افزوده اقتصادی و سود حسابداری و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت مطالعه موردی 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران …

نوشته شده توسطporazfile

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *