کاربرد سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش دانشجویان

کاربرد سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش دانشجویان

هدف از این مقاله کاربرد سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش دانشجویان می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 397
فرمت فایل pdf
حجم فایل 299 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
کاربرد سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش دانشجویان

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

کاربرد سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش دانشجویان

چکیده:
این پژوهش، به معرفی و کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه قیمت تمام شده دانشجویان در نظام آموزش عالی می پردازد. هدف از این پژوهش، محاسبه و تخصیص سربار به روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت و روش سنتی در تعیین قیمت تمام شده آموزش دانشجویان گروه های حسابداری و فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در سال تحصیلی 86- 1385 است.
با استفاده از مدل رگریسون سربار به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای هر گروه آموزشی تخصیص یافت و سپس با نتایج روش سنتی تخصیص سربار مقایسه شد. برای این منظور، از آزمون Tبرای دو گروه وابسته و آزمون رتبه ای علامت ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که قیمت تمام شده رشته های تحصیلی در هر دو گروه آموزشی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت کمتر از روش سنتی است. میزان تخصیص سربار غیر مستقیم در بین همه رشته های تحصیلی در روش سنتی، بیشتر از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت است. به علاوه، بین قیمت تمام شده و متوسط شهریه هر دانشجو در گروه های آموزشی، به دو روش تفاوت معنا داری وجود دارد؛ به طوری که در همه رشته های تحصیلی، خالص منافع حاصل از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت بیشتر از روش سنتی است.
کلمه های کلیدی:

قیمت تمام شده آموزش

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سیستم هزینه یابی سنتی

سیستم هزینه یابی نوین

تحقیقات مرتبط با محاسبه بها تمام شده آموزش دانشجویان با سیستم ABC :

دانلود پروژه برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC

دانلود مقاله برآورد هزینه تمام شده آموزش رشته های پزشکی با سیستم ABC

دانلود مقاله کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور

دانلود پایان نامه طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان گروه پزشکی

كاربرد روش هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و سنتي در …

توسط عباسي ابراهيم
اين پژوهش، به معرفي و كاربرد روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي محاسبه قيمت تمام شده دانشجويان در نظام آموزش عالي مي پردازد. هدف از اين پژوهش، محاسبه و تخصيص سربار به روش هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و روش سنتي در تعيين قيمت تمام شده آموزش دانشجويان گروه هاي حسابداري و فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر …

[PDF]ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ … – …

ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮ. ﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺻﻞ. ۴۴. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ. ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘ. ﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.

[PDF]بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) – مجله …

روش ABC و تعيين انحراف بهای تمام شده با تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد. در اين پژوهش بيش از 100 خدمت واحد خدمات …. سيستم هاي هزينه يابي سنتي و سيستم هاي تعرفه گذاري غير واقعي. مي باشند كه در انعكاس هزينه ها ناتوان بوده و … اس تفاده از روش هاي نوين هزينه يابي و محاس به بهاي تمام شده. خدمات بهداشتي و درماني مي تواند به …

محاسبه بهای تمام شده دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی به روش …

هدف از این مقاله ارائه راهکارهای جدید و کارا برای محاسبه و تجزیه و تحلیل هزینه تمام شده برای تولید قطعات در سیستم های تولیدی است. برای این منظور ابتدا رویکرد نوین هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) معرفی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چارچوب مناسبی بر اساس تجربه نویسندگان برای اجرای آن در یک سازمان تولیدی …

[PDF](ABC) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻳﺎﺑﻲ ﻫ – دانشگاه تهران

توسط رجبی – ‏2011 – ‏مقالات مرتبط
ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻳﺎﺑﻲ. ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎي. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. (ABC). ،. ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺑﻬﺎي. ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه. آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي. ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. : داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﻓﺴﺎ و ﻳﺰد. ) اﺣﻤﺪ رﺟﺒﻲ. *1. ﭼﻜﻴﺪه. : در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش … ﻫﺰﻳﻨ. ﻪ. ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه،. ﻣﺤﺮك ﻫﺰﻳﻨﻪ،. ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. 1. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ، داﻧﺸﻜﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ، اﻳﺮان. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :18/1/1390.

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC و …

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC و مقایسه آن با سیستم سنتی موجود در شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان (مطالعه موردی امور آب میناب. نام دانشجو … در این مطالعه موردی که در امور آب میناب انجام گرفته از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده هر متر مکعب آبشرب و آب کشاورزی استفاده شده است .

[PDF]ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎ

ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ، ﻫﺮ اﺳﺘﺎد، ﻫﺮ داﻧـﺸﺠﻮ و ﻫـﺮ. واﺣﺪ درﺳﻲ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. دﻫﺪ؟ آﻳﺎ دوره. ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد؟ آﻳﺎ ﺣﻖ. اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎدان. ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ آﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري در ﻓﻨﺎوري آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش.

[PDF]طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی – حسابداری مدیریت

توسط جلیلی – ‏2015
یری سیستم برای محاسبه بهای. تمام. شده. خدمات آموزشی موجب مدیریت و. قیمت گذاری دقیق و صحیح تر آنها. یم. گردد . واژ. ه. های. كلیدی: دانشگاه آزاد اسالمی. -. هزینه یابی بر … از سیستم. های نوین. هزینه یابی که کاربردهای. گوناگون آن در. فعال. تی. ها. ی. خدماتی. و بخش. آموزش. روز به روز در حال. گسترش است، سیستم. هزینه یابی. بر مبنا. ی.

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در …

برآورده نشدن اطلاعات مورد نیاز مدیریت با بهره گیری از سیستم های هزینه یابی سنتی، واحدهای اقتصادی را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) متمایل کرده است. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده …

[DOC]بيان مسأله – مدیریت توسعه و تحول اداری

طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان گروه پزشکی (مطالعه موردي: دانشگاههای علوم پزشکی شيراز، فسا و يزد) … يكي از سيستمهاي نوين هزينه يابي كه كاربردهاي گوناگون آن در فعاليتهاي خدماتي و بخش آموزش روز به روز در حال گسترش است، سيستم “هزينه يابي برمبنا ي فعاليت“ يا …

نوشته شده توسطporazfile

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *